ឥណាយិក1.
Person in debt, debtor.
▪ បើស្ត្រីជា ៖ ឥណាយិកា