ឥណស្សាមិក1.
Person who loans money.
▪ អាចសរសេរជា ៖ ឥណស្សាមី ក៏បាន
▪ បើស្ត្រីជា ៖ ឥណស្សាមិកា