ឥណព័ន្ធ1.
In debt.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ឥណព័ន្ធន៍
នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Debit account
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ គណនីអកម្ម