អី1.
What? something, anything.
ឧទាហរណ៍៖ មានការអី?
Example: What's up? What's happening?
▪ ក្លាយមកពីពាក្យ ៖ អ្វី