អគ្គបណ្ឌិតនាម
1.
High-ranking scholar, sage.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ អគ្របណ្ឌិត