អគ្គបញ្ជាការ1.
Supreme command, commander in chief.