អគ្គនាយកនាម
1.
(បច្ចេកទេស) General director
2.
Director-general.