អគ្គនាយករងនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Deputy general director