អគ្គនាយកដ្ឋាននាម
1.
(បច្ចេកទេស) General department