អគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិនាម
1.
(បច្ចេកទេស) General department of statistics