អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនាម
1.
(បច្ចេកទេស) General department of taxation