អគ្គនាយកដ្ឋានគយនាម
1.
(បច្ចេកទេស) General department of custom