អគ្គទេសភិបាលនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (អគ្គទេសភិបាលធនាគារ) Governor-General