អគ្គទាននាម
1.
Excellent gift / contribution.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ អគ្រទាន