អគ្គដ្ឋាននាម
1.
High place, high position, high rank.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ អគ្រស្ថាន