អគ្គជៈនាម
1.
Elder brother.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ អគ្រជៈ