ឡើងវិញគុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ដែលឡើងវិញ) Regenerative
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ដុះឡើងវិញ