ឡើងលើគុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ដែលឡើងលើ) Ascending
កិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Upward