ឡើងរួញរឹងនៃទងសួតនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ភាពឡើងរួញរឹងនៃទងសួត) Bronchial spasm