ឡើងរឹងនៃសាច់ដុំទ្វារបាតនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការឡើងរឹងនៃសាច់ដុំទ្វារបាត) Perineal spasm, perineal vaginismus