ឡើងរឹងគាំងនៃសាច់ដុំបំពង់ក1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ភាពឡើងរឹងគាំងនៃសាច់ដុំបំពង់ក) Laryngismus (stridulus)