ឡើងរឹងក្រិននាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ភាពឡើងរឹងក្រិន) Sclerosis