ឡើងរាសីកិរិយាសព្ទ
1.
To become luckier, more prosperous.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ឡើងសីរី