ស្លាប់នាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការស្លាប់) Bereavement, death, dying
គុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Dead
កិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Die
2.
To die; to stop running (of certain mechanisms).
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ សុគត
▪ ពាក្យផ្ទុយ ៖ រស់