ស្លាប់ដោយអត់ឃ្លាននាម
1.
(បច្ចេកទេស) Death by famine / slarvation
កិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Die of hunger