ស្លាប់ដោយអត់ឃ្លាន



នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Death by famine / slarvation
កិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Die of hunger