ស្លាប់ដោយលង់ទឹកកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Death by drowning, drowning