ស្លាប់ដោយជាតិពុលកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Killed by poison (be)