ស្លាប់ជាលិកាគុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ដែលស្លាប់ជាលិកា) Necrosed