ស្លាប់គ្មានបណ្តាំបរតកនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការស្លាប់គ្មានបណ្តាំបរតក) Intestacy