ស្លាប់ខួរក្បាលនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការស្លាប់ខួរក្បាល) Brain death