ស្លាប់ក្រឡាកិរិយាសព្ទ
1.
To be in a hopeless position (chess)