ស្លាប់ក្នុងផ្ទៃគុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ដែលស្លាប់ក្នុងផ្ទៃ) Stillborn