ស្លាប់ក្នុងបេសកកម្មកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Be killed in action