ស្លាប់ក្នងរឿណរង្គកិរិយាសព្ទ
1.
To die on the battlefield.