ស្លាប៉ាំងនាម
1.
Flintlock (gun). កាំភ្លើងស្លាប៉ាំង (id)