ស្ទះ



នាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការស្ទះ) Impediment, obstruction, occlusion
គុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Occluded
កិរិយាសព្ទ
1.
To obstruct, to block or choke; to become blocked or plugged-up.