ស្ទះមកពីស្ពឹកពោះវៀននាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ភាពស្ទះមកពីស្ពឹកពោះវៀន) Paralytic ileus