ស្ទះពោះវៀននាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការស្ទះពោះវៀន) Intestinal obstruction, obstruction of the bowels