ស្ទះផ្លូវគុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ដែលស្ទះផ្លូវ) Gridlocked
កិរិយាសព្ទ
1.
To block a road.