ស្ទះផ្លូវទឹកនោមនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការស្ទះផ្លូវទឹកនោម) Urinary obstruction