ស្ទះបំពង់ខ្យល់នាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការស្ទះបំពង់ខ្យល់) Airway obstruction