ស្ទះឈាមនាម
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) (ការស្ទះឈាម) Congestion (of blood)