ស្ទះចរាចរនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការស្ទះចរាចរ) Traffic jam