ស្ទោះសំបកឈើកិរិយាសព្ទ
1.
To strip the bark off a tree.