លឺ▪ ពាក្យត្រឹមត្រូវនៃពាក្យនេះគឺ ៖
1.
You (speaking to a Chinese).
នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Hear