មិនព្រឹមកិរិយាសព្ទ
1.
To be unafraid.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ឥតព្រឹម