មនុស្សរបួសនាម
1.
The wounded (ones).
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ មនុស្សត្រូវរបួស