មនុស្សទ័ល1.
Poor man.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ មនុស្សទល័ក្រ