មនុស្សទៀងត្រង់នាម
1.
Honest man.
2.
(បច្ចេកទេស) Upright person