មនុស្សតឿនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Dwarf person, midget, runt